Avisar de contenido inadecuado

Practiquemos ortografía

{
}

 

 TAGS:undefined

Ficha de ortografía. Nombre:
Coloca b, v, w:
Esta___a, ara___esco, __aterpolo, a___undo, e__ocación, __ulla,. be___ida, a__ertura, __utaca, __eneficiar, con___ergencia, mo__ilidad, andu__e, no__iem__re, nausea__undo, ___indsurf, ad___ersidad, carní___oro, reci___o, honora__ilidad, e__aporar, o__ario, ___entisca, pensati__o, vaga___undo, di___orcio, e___olución, pri___ilegio, retu___imos, di___ergencia, e___olución, pri___ilegio, retu___imos, di___ergencia, ol__idar, su___ordinar, cla__e, a__ejorro, ci___ilidad, endeca___ilabo, ___érte___ra, di___ulgar, jo___ial, ___urgués, o__ ___io, mó___il, im__uir, treme___undo, ___alompié, no___isimo, __ucear, ___ocadillo, o__alado, bom__ón, medie__al, ___isualizar, __ullir, __usto, su__jeti__o, ___lasfemia, o___iparo, prescri__ió, ___erosímil, conh__ir, su___levar, diritam__o, ___eekend, acti___ivdad, su__marino, a__-ena, plúm___eo, gra__e, am__iente, estu__ieron, __ellotas, ca__el, renta___ilidad, __illete, vi___ienda, desgra___ar, pro__incia, tu__érculo, ___olframio, __atuta, ver__ena, contu__imos, pala__ra, ha__er.

 TAGS:undefined
Coloca la i, y o ll:
Epope___a, papaga___o, crema___era, patru___a, ca___ó, fo___aje, le___enda, subra___ar, reso___ar, ---hacer, ___egua, ___odo, ___erno, ___ella, ma___ordomo, ___edra, ___amear, cente___a, pe___orativo, a__unar, le___, sa___a, be___ota, ga___o, plebe___o, ra___o, ___eísmo, le___es, ___ate, fa___ar, ___unque, pro___ección, ___acimiento, ___allecer, marti__o, cuadri___a, abo___ar, enro___ar, dente___ada, ba___eta, ca___o, bo___o, ___erba, pose___ó, ga___ina, pla___era, cente___ear, cabe___era, zambu___ir, ___ama, in___ectar, pali__o, in__ección, escabu__ir, convo__, va___amos, samura__.

 TAGS:undefined
Coloca la h si es necesario:
_inodoro, co__esión, __ábito, __uella; __idrocarburo; __emofilia, ve__ículo, __ondo, __ermitaño, __ osario, __ ipersónico, __ollín, __uevas, __ echo, ___ ex__alar, ___ámster, __ovario, __ierro, __acha, ad__erir, __élice, __ostigar, __asceta; bu__onero, __olding, __ornitología, mal__echor, __olgar, a__orrar, __umillar; __obby, __erbáceo, ___ebra; __abía, __oneroso, ta__úr, __oquedad, __olgazán; __eno; co__ibirse, __óseo, __ockey; ___iato, __iedra, __edil, __uérfano; __embra, al__aja; __ostelería, __ortera, __elar, __ipócrita, _ipotálamo, __ornear, __ormiguero, __usmear, __osezno, va__ído, __abichuelas, __inflar, apre__ender, __ostal, ___awaiano, __acker, __ervido, __ermafrodita, __ectómetro, __emoglobina, __eterodoxo, __omónimo, __emisferio, __emiciclo, __eliómetro, __ovíparo.

 TAGS:undefined
Colca s o x
e__pectáculo, e__tradición, e__tranjero, e__cándalo, e__strafalario, e__tender, e__trecho, e__trangular, e__tratagema, e__traterrestre, e__halar, e__altar, se___ta, e__tremar, e__istir, e__agerar, e__cusa, e__xcavadora, e__cremento, e__cabeche, e__altado, e__asperar, e__trafino, e__tintor, e__casez, e__comunión, e__tado, e__amen, e__tropicio, e__tufa, e__tupefacto, e__tuche, fle__ión, e__tuco, eli__ir, ta__i, e__ánime, e__agerar, e__ilio, e__bozo, e__guince, e__fuerzo, lé__ico, má__ima, e__pulsar, e__ofago, e__poner, e__plendor, e__hibir, e__centrico, e__foliar, e__pectorar, e__trias, e__combatiente, e__culpar, e__trujar, e__finge, e__traugular, e__ceso.

 

 TAGS:undefinedColoca c o CC
Vacuna__ión, ele__ión, civiliza__ión, tradu__ión, ina__ión, cola__ión, inspe__ión, varia__ión, satisfa__ión, tra__ión, cole__ión, inani__ión, precau__ión, infla__ión, contri__ión, rea__ión, le__ión, genera__ión, absor__ión, a__ión, alea__ión, prote__ión, restri__ión, ablu__ión, extra__ión, fi__ión, vibra__ión, tumefa__ión, trasla__ión, poni__Ión, se___ión, rota__ión, rede__ión, predi__ión, ova__ión, oxida__ión, obje__ión, no__ión, obstru__ión, mi__Ión, liba__ión, inye__ión, cotra__ión, interje__ión, ra__ión, introduc__ión.

 TAGS:undefined

 


Coloca c, z, k, qu
__ina, a__elga, __erencia, __aliente, cal__a, ba__a, a__eituna, an__uelo, ra__eta, en__ina, ajedre__, a__udir, a__uarela, La__rimogeno, bar__o, __irófano, vo__erío, cru__ial, __icio, Li__ito, lien__o, __apato, rino__eronte, en__ina, mai__al, __ueco, a__oso, ino__en__ia, cal__ón, cal__ona__os, se__ta, en__antar, __ímica, li__en__ia, __lemencia, mo__eta, tradu__tor, en__ierro, bi__ini, __ráneo, __lamar, __lavija, re__tor, lu__, __rucero, __la__o, __oala, cáli__, capata__, __ripta, __elulitis, __iebro, i__ar, __iqui, __amarra, matra__, corre__to, __ulo, rapa__es, abstra__to, __retino, __loroformo, __abye__to

 TAGS:undefined
g/j
liti__io, condu__e, co__e, ultra__e, lán__uido, lon__evo, cora__e, herra__e, pató__eno, te__edora, abori__en, __estión, fi__eza, __esto, ener__ía, in__erto, recicla__e, aliení__ena, diri__ente, le__ión, a__edrez, ve__estorio, ve__iga, extran__ero, __enuino, vorá__ine, fin__ir, le__islar, efi__ie, ro__izo, esco__er, pasa__ero, __erarquía, __eroglífico, li__ero, gara__e, in__enuo, su__erir, te__er, alucina__e, __irafa, le__ia, here__ía, o__ival, ad__udicar, ad__urar, __erga, __ilguero,

 TAGS:undefined
r/ rr
hazme__eír, c__ipta, susu__o, ma__isma, a__oyo, sub__ayar, a__timaña, a__aigar, a__ecife, peli__ojo, ba__era, contra__estar, mani__oto, pa__anda, ce__ojo, en__ollar, mono__ail, a__iba, ba__ena, mi__a, para__ayos, anti__eumático, vice__ector.

 TAGS:undefined
m/n
a__nesia, i___nato, i__paciente, __u__én, o__bligo, so__bra, alu__no, co__valecer, referéndu__, co__vención, co__validar, ti__bre, co__vocar, réquie__, co__moción, i__mundo, da__nificar, i__mundo, tánde__, co__veniencia, álbu__, i__mensidad, i__mediato, i__batido, i_púdico, co__vivir, e__viudar, i__victo, i__vidente, e__bestir, i__mune, i__migrante, móde__, e__pezar, i__mortal, I__presión, i__vitar, e__mienda, e__mohecer, ge__, i__volucrar, in__somne.

 

{
}
{
}

Deja tu comentario Practiquemos ortografía

Identifícate en OboLog, o crea tu blog gratis si aún no estás registrado.

Avatar Tu nombre